Ilppo Alho
teokset
näyttelyt
cv
arkisto
info
Ilppo Alho, 2000 — Mindspace 3 — alkydiväri kivelle — 9 x 8 x 12 (cm)
Mindspace 3 — alkydiväri kivelle — 9 x 8 x 12 (cm)
2000
1980 1985199019952000200520102015

1980-1984
1985-1989
1990-19941995- 19992000 - 20042005 - 20092010 - 20142015 -

copyright © Ilppo Alho